1. Polityka prywatności w skrócie

**Ogólne informacje**
Poniższe informacje przedstawiają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na Twoją osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności podanego poniżej.

**Zbieranie danych na tej stronie**
Kto odpowiada za zbieranie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez jej operatora. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w informacjach podanych w stopce tej strony.

**Jak zbieramy Twoje dane?**
Twoje dane są zbierane przede wszystkim wtedy, gdy nam je podasz. Może to być na przykład wprowadzenie danych do formularza kontaktowego.

Inne dane są zbierane automatycznie lub po wyrażeniu zgody podczas odwiedzania strony przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Te dane są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

**W jakim celu używamy Twoich danych?**
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Inne dane mogą być używane do analizy Twojego zachowania jako użytkownika.

**Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?**
Masz prawo w dowolnym momencie bezpłatnie otrzymać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Masz także prawo żądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w dowolnym momencie wycofać. Ponadto, w określonych okolicznościach możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto, masz prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ochrony danych osobowych lub rozwiązania innych problemów związanych z ochroną danych, prosimy o kontakt z nami pod adresem podanym w stopce.

**2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)**

**Zewnętrzne hostingi**
Ta strona internetowa jest hostowana przez dostawcę zewnętrznego (hostera). Dane osobowe zbierane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. Mogą to być między innymi adresy IP, zapytania o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umów, dane kontaktowe, nazwy, dostępy do strony internetowej i inne dane generowane przez stronę internetową.

Użycie hostera odbywa się w celu wykonania umowy w stosunku do naszych potencjalnych i istniejących klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie zapewnienia bezpiecznej, szybkiej i efektywnej dostawy naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hoster przetwarza Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do spełnienia swoich obowiązków świadczenia usług i postępuje zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Używamy następującego hostera:
Polska:
1&1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur
Zawarcie umowy o przetwarzanie danych na zlecenie
Aby zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie danych, podpisaliśmy umowę o przetwarzanie danych na zlecenie z naszym hosterem.

**3. Ogólne informacje i obowiązkowe informacje**

**Ochrona danych**
Operatorzy tej strony poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i przetwarzamy je zgodnie z

obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Kiedy korzystasz z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które pozwalają na Twoją osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych przez Internet (np. w komunikacji e-mailowej) może wiązać się z lukami w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

**Informacja o odpowiedzialnej stronie**
Odpowiedzialna strona za przetwarzanie danych na tej stronie jest:
V8 CUSTOMS
Katarzyna Dróżdż
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 27/2
62-800 Kalisz
Polska
Telefon: +48 123 456 789
E-mail: info@v8customs.com
Odpowiedzialną stroną jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona, adresy e-mail itp.).

**Czas przechowywania**
O ile w niniejszej polityce prywatności nie jest podana określona długość przechowywania danych, Twoje dane osobowe pozostaną u nas, dopóki nie przestanie obowiązywać cel przetwarzania danych. Jeśli złożysz żądanie usunięcia, wycofania zgody na przetwarzanie danych lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania związanych z umową), dane zostaną usunięte, o ile nie mamy innych prawnie uzasadnionych podstaw przechowywania danych (np. obowiązki przechowywania danych wynikające z przepisów podatkowych i handlowych); w takim przypadku usunięcie danych następuje po wygaśnięciu tych podstaw.

**Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych**
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą. Możesz w każdej chwili wycofać wcześniej wyrażoną zgodę. Legalność przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje nienaruszona.

**Prawo do sprzeciwu w szczególnych przypadkach oraz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)**
JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODPOWIEDNIO NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO MA MIEJSCE, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWU WYNIKAJĄCEGO Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILU W OPARCIU O TE PRZEPISY. ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPOWIERA SIĘ PRZETWARZANIE, ZNAJDUJE SIĘ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU SPRZECIWU PRZETWARZANIA NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU, GDY MOŻEMY WYKAŻE, ŻE ISTNIEJĄ NADZWYCZAJNIE WARTOŚCIOWE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWYŻSZAJĄ TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DLA WYSTĄPIENIA, WYKONANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH CIEBIE, W CELU TAKIEJ REKLAMY; TO DOTYCZY RÓWNIEŻ PROFILU, JEŻELI JEST ON ZWIĄZANY Z TAKĄ REKLAMĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ DALEJ WYKORZYSTYWANE W CELACH REKLAMOWYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

**Prawo do skargi do odpowiedniego organu nadzorczego**
W przypadku naruszenia RODO prawo do skargi przysługuje dotkniętym osobom zainteresowanym w odpowiednim organie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do skargi nie wpływa na inne administracyjne lub sądowe środki odwoławcze.

**Prawo do przenoszenia danych**
Masz prawo otrzymać dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach wykonania umowy, w formacie p

owszechnie używanym i maszynowo czytelnym. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazywania danych innemu odpowiedzialnemu, zostanie to dokonane tylko, jeśli jest to technicznie możliwe.

**Szyfrowanie SSL lub TLS**
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych danych, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że adres przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” i po symbolu kłódki w pasku przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które przekazujesz do nas jako operatora strony, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

**Informacje, usunięcie i sprostowanie**
W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych i, jeśli jest to konieczne, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym oraz w odniesieniu do innych pytań dotyczących danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce.

**Prawo do ograniczenia przetwarzania**
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

– Jeśli kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych przechowywanych u nas, potrzebujemy zwykle czasu, aby to sprawdzić. W trakcie tego okresu masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
– Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce bezprawnie, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
– Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty je potrzebujesz do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
– Jeżeli wniosłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, powinny zostać wyważone interesy między Tobą a nami. Dotyczy to także, dopóki nie zostaną ustalone, czy nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Twoich.

Ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zażądać w każdym czasie pod adresem podanym w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania występuje w następujących przypadkach:

– Jeżeli kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych przechowywanych u nas, potrzebujemy zwykle czasu, aby to sprawdzić. W trakcie tego okresu masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
– Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce bezprawnie, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
– Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty je potrzebujesz do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
– Jeżeli wniosłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, powinny zostać wyważone interesy między Tobą a nami. Dotyczy to także, dopóki nie zostaną ustalone, czy nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Twoich.

Ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zażądać w każdym czasie pod adresem podanym w stopce.